Tuesday, June 30, 2009

Wangian Syurga Dalam Menerangkan Usul Riwayat Qalun Al-Madani

Pengarang : Us. Muhammad Amiri b. Ab. Ghani
Tahun Terbit : 2008
Halaman : 56 hlm.
ISBN : 978-983-42079-5-3
Sinopsis : Buku ini membincangkan Bab Usul Riwayat Qalun daripada Imam Nafi’ berdasarkan tariq al-Syatibiyy. Penerangan dalam Bahasa Malaysia yang mudah difahami dapat membantu pembaca yang berminat dalam bidang ilmu Qiraat. Riwayat Qalun ini masyhur dan masih diamalkan pembacaannya di Timur Afrika, khususnya di sesetengah tempat di Tunisia dan Mesir dan juga masyhur di Libya. Riwayat ini adalah salah satu daripada 20 riwayat mutawatir yang tidak boleh dipertikaikan kesahihannya seperti riwayat Hafs, iaitu bacaan yang masyhur di negara kita.
Kandungan :
1. Pendahuluan
2. Biografi Imam Qalun
3. Bab Menyambung Di Antara Dua Surah
3.1 Menyambung di antara dua surah kecuali dengan surah al-Taubah
3.2 Menyambung mana-mana surah dengan al-Taubah.
3.3 Menyambung surah al-Nas dengan al-Fatihah.
3.4 Menyambung akhir surah dengan awal surah yang sama.
4. Bab Mad Dan Qasr
4.1 Mad Muttasil
4.2 Mad Munfasil
5. Bab Ha’ Al-Kinayah
5.1 Tujuh kalimah yang dibaca dengan qasr
6. Bab Mim Jama’
6.1 Mad Munfasil mendahului MimJama’
6.2 Mim Jama’ mendahului Mad Munfasil
6.3 Dua Mim Jama’ berhimpun dalam satu ayat
6.4 Mim Jama’ bertemu dengan hamzah qata’
7. Bab Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah
7.1 Hukum bacaan
7.2 Kalimah yang dikecualikan daripada idkhal alif
7.3 Istifham berulang-ulang
8. Bab Dua Hamzah Pada Dua Kalimah
8.1 Persamaan pada baris
8.2 Berhimpun Mad Munfasil dengan dua hamzah pada dua kalimah
8.3 Berlainan baris
9. Bab Hamzah Mufrad
9.1 Hukum bacaan pada hamzah sakin
9.2 Hukum bacaan pada hamzah berbaris
10. Bab Naqal
11. Bab al-Izhar Dan al-Idgham
12. Bab al-Fath, Imalah Dan Di Antara Dua Lafaz
12.1 Lafaz yang dibaca dengan imalah
12.2 Lafaz yang harus dibaca dengan fatah dan taqlil
13. Bab Ya’ Idhafah
13.1 Ya’ Idhafah bertemu dengan hamzah qata’
13.2 Ya’ Idhafah bertemu dengan hamzah wasal
13.3 Ya’ Idhafah bertemu dengan salain hamzah qata’
14. Bab Ya’ al-Zawa’id
14.1 Perbezaan antara ‎Ya Idhafah dengan Ya al-Zaidah
14.2 Tempat-tempat yang diithbatkan Ya’ al-Zawaid

No comments:

Post a Comment